Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Repozytoria | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Repozytoria

Przyciskiem "Zastosuj" potwierdź wybór
 • Zarządzenie nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów o dzieło i umów zlecenia dotyczących badań naukowych, prac rozwojowych, świadczenia usług badawczych i specjalistycznych zawieranych przez Uniwersytet z osobami fizycznymi

 • Zarządzenie nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zasad zawierania umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych

 • Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie powołania na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii studiów podyplomowych „Agrotronika”

 • Zarządzenie nr 5/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 • Zarządzenie nr 6/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia i przekazania nieruchomości

 • Zarządzenie nr 07/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zasad zawierania umów zlecenia z osobami fizycznymi

 • Zarządzenie nr 8/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie trybu postępowania, zasad przyznawania, rozliczania i dokumentowania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pracę świadczoną przy realizacji projektów międzynarodowych, europejskich funduszy strukturalnych i innych projektów z udziałem środków zagranicznych

 • Zarządzenie nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 10/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu osobom niebędącym pracownikami w projektach realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 • Zarządzenie Rektora nr 11 z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie stosowania w Uniwerystecie Przyrodniczym w Poznaniu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia

 • Zarządzenie nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień

 • Zarządzenie nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności

 • Zarządzenie nr 14/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu Rektorskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Aparatury”

 • Zarządzenie nr 15/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 16/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu Rektorskiej Komisji ds. Aparatury”

 • Zarządzenie nr 18/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora w sprawach związanych ze współpracą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Republiką Kazachstanu

 • Zarządzenie nr 19/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia nauczycielom akademickim

 • Zarządzenie nr 20/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 23/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 24/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Kapituły Nagrody

 • Zarządzenie nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowanych przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 26/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania przy zawieraniu umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, których właścicielem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu”

 • Zarządzenie nr 27/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania polityki zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnemu zagrożeniu korupcyjnemu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 28/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Zarządzenie nr 29/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie procedury organizacji kursów uzupełniających kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia

 • Zarządzenie nr 30/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

 • Zarządzenie nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przekazania nieruchomości ze stanu ewidencyjnego Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Gorzyń w Dzierżawie na stan ewidencyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 września 2014 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 33/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień

 • Zarządzenie nr 34/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zasad zawierania umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych

 • Zarządzenie nr 35/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018

 • Zarządzenie nr 36/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 37/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z rysunku odręcznego

 • Zarządzenie nr 38/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie likwidacji: Zakładu Kształtowania Terenów Zieleni oraz Zakładu Architektury Krajobrazu w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Zarządzenie nr 39/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania nieruchomości ze stanu ewidencyjnego Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim na stan ewidencyjny Zakładu Doświadczalno – Dydaktycznego Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 40/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Zarządzenie nr 21/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”

 • Zarządzenie nr 41/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 42/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2017/2018 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 • Zarządzenie nr 43/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. decentralizacji finansów Uczelni

 • Zarządzenie nr 44/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 45/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 46/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Rady ds. Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 48/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na Anglojęzycznych Studiach Doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences PhD Studies – w skrócie PULS PhD Studies) w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 49/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. Anglojęzycznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Poznań Univeristy of Life Sciences PhD Studies – w skrócie PULS PhD Studies)

 • Zarządzenie nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu

 • Zarządzenie nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów

 • Zarządzenie nr 54/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

 • Zarządzenie nr 55/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 56/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 57/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 59/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie przekazania nieruchomości ze stanu ewidencyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na stan ewidencyjny Zakładu Doświadczalnego Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie

 • Zarządzenie nr 60/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 października 2016 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. GMO

 • Zarządzenie nr 61/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udostępniania danych osobowych z zasobów Archiwum Uczelnianego

 • ANULOWANY Z POWODÓW TECHNICZNYCH

 • Zarządzenie nr 64/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 65/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie stosowania wzorów dyplomów doktora habilitowanego i doktora zaopiniowanych przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz wysokości opłat za wydanie dyplomów doktora habilitowanego i doktora, odpisów i duplikatów tych dyplomów

 • Zarządzenie nr 67/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 68/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

 • Zarządzenie nr 69/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 71/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 04 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 74/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 75/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • ANULOWANY Z POWODÓW TECHNICZNYCH

 • Zarządzenie nr 78/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 79/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich

 • Zarządzenie nr 80/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek za ponadwymiarowe godziny dydaktyczne nauczycieli akademickich

 • Zarządzenie nr 81/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu Centrum Kultury Fizycznej

 • Zarządzenie nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu Studium Języków Obcych

 • Zarządzenie nr 83/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 84/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 85/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia operatora Stołówki Studenckiej UPP

 • Zarządzenie nr 86/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 87/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 88/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 • Zarządzenie nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Zarządzenie nr 90/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 • Zarządzenie nr 91/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

 • Zarządzenie nr 92/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych

 • Zarządzenie nr 93/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 94/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Poznaniu z dnia 14 września 2017 roku w  sprawie  kwot,  wysokości,  terminów  i  procedury  składania oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli akademickich i dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 • Zarządzenie nr 95/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 września 2017 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Technologii Drewna

 • Zarządzenie nr 96/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 września  2017 roku w sprawie stypendium mieszkaniowego dla cudzoziemców przyjętych na  Anglojęzyczne Studia Doktoranckie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences PhD Studies – w skrócie PULS PhD Studies) w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 97/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 września 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. edukacji pozaakademickiej

 • Zarządzenie nr 98/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 99/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 100/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 września 2017 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 • Zarządzenie nr 101/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wzoru sylabusa obowiązującego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 102/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych

 • Zarządzenie nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 września 2017 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nr 133/2010 z dnia 25 października 2010 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb–WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • ANULOWANY Z POWODÓW TECHNICZNYCH

 • Zarządzenie nr 105/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przyznania nagrody doktorantom Anglojęzycznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences PhD Studies – w skrócie PULS PhD Studies) wyróżniającym się w nauce i prowadzeniu badań za rok akademicki 2016/2017

 • Zarządzenie nr 106/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 4 października 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania Patronatu Honorowego lub uczestnictwa w Komitecie Honorowym Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 107/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 04 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 108/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 09 października 2017 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Technologii Drewna

 • Zarządzenie nr 111/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o wykonanie usługi dla badań naukowych, prac badawczych i rozwojowych realizowanych w zakładach doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 112/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 133/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. socjalnych

 • Zarządzenie nr 113/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Poznaniu z  dnia 16 października 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na 2018 rok.

 • Zarządzenie nr 114/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia wzoru planu studiów

 • Zarządzenie nr 115/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wzorów wniosków o zmianę efektów kształcenia, utworzenia nowego kierunku studiów lub o nadanie uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów

 • Zarządzenie nr 116/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 117/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 października 2017 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

 • Zarządzenie nr 118/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 119/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z kortów tenisowych oraz hali sportowej, położonych przy ul. Dojazd 7

 • Zarządzenie nr 120/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 121/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 122/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 10% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 • Zarządzenie nr 123/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu Targów Pracy organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Dział Marketingu i Komunikacji/ Biuro Karier

 • Zarządzenie nr 124/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów

 • Zarządzenie nr 126/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zniesienia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu studiów podyplomowych „Architektura krajobrazu”

 • Zarządzenie nr 127/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia nauczycielom akademickim

 • Zarządzenie nr 128/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 • Zarządzenie nr 129/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 130/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 131/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: struktury organizacyjnej Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Zarządzenie nr 132/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

 • Zarządzenie nr 133/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: struktury organizacyjnej Wydziału Technologii Drewna

 • Zarządzenie nr 134/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: struktury organizacyjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauko Zwierzętach

 • Zarządzenie nr 135/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania Rektorskiej Komisji ds. decentralizacji finansów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 136/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu działania Rektorskiej Komisji ds. decentralizacji finansów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Zarządzenie nr 137/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej 

 • Zarządzenie nr 138/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 139/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 140/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 141/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

WYDZIAŁY