Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza otwarty nabór Partnera – podmiotu branżowego w ramach przygotowania i realizacji projektu pn: „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie bioenergetyki przy Zespole Szkół Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu będąc organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Przyrodniczych  będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach konkursu, pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) – II nabór”, finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):

Komponent

A. „Odporność i konkurencyjność gospodarki”

Cel szczegółowy Komponentu
 

A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji

Reforma

A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją
 

Cel reformy

Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych

Inwestycja

A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie

Cel inwestycji

Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego

 

 1. Cel partnerstwa i zasady współpracy

 

Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia na rzecz gospodarki i edukacji społeczeństwa polegającego na utworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie bioenergetyki przy Zespole Szkół Przyrodniczych (ZSP) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP).

Celem realizacji przedsięwzięć wyłonionych w ramach konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

BCU mają przyczynić się do wdrożenia w praktyce zmiany systemowej wyrażonej w ustawie – Prawo oświatowe, w postaci włączenia interesariuszy kształcenia zawodowego, w tym w szczególności organizacji pracodawców, samorządów gospodarczych i innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych, we wspieranie systemu oświaty w zakresie kształcenia zawodowego, a jednocześnie będą realizowały europejską inicjatywę centrów doskonałości zawodowej (ang. Centres of Vocational Excellence – CoVEs).

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w obowiązkowym partnerstwie zgodnie z przyjętymi zasadami Regulaminu Konkursu: organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (Lider) oraz podmiot branżowy, o którym mowa w pkt. 2

 

Partnerstwo zostanie zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia i przed złożeniem wniosku o objęcie wsparciem. W tym celu zostanie podpisany list intencyjny – załącznik nr 2. Współpraca Partnera z Liderem na etapie aplikowania o dofinansowanie będzie skupiać się na określeniu koncepcji, jej opisaniu i uszczegółowieniu w zakresie wymaganym przez grantodawcę oraz dostarczeniu dokumentacji oraz danych dotyczących Partnera niezbędnych na potrzeby uzupełnienia dokumentacji/wniosku.

 

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, przed zawarciem umowy o objęcie wsparciem z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), zostanie zawarta umowa o partnerstwie, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania przedsięwzięciem oraz sposób przekazywania przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia, w tym kryteria został określony w dokumentacji dostępnej na stronie https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie-drugi-nabor

 

 

 1. Wymogi formalne odnośnie Partnera

 

Zespół Szkół Przyrodniczych dla którego organem prowadzącym jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu poszukuje jako Partnera podmiotu branżowego o ogólnopolskim zasięgu działania spełniający następujące wymagania:

 

Podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania na potrzeby Konkursu rozumiany jest jako, działające na terenie całego kraju (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 15 sierpnia 2022 r.), właściwe dla danej dziedziny, której dotyczy Konkurs:

 • organizację lub stowarzyszenie pracodawców albo
 • samorząd gospodarczy lub inną organizację gospodarczą albo
 • stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne albo
 • samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne

które działają na podstawie odpowiednio:

 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),
 • ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 579),
 • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2022 r. poz. 97),
 • ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.),
 • ustaw regulujących funkcjonowanie samorządów zawodowych.

 

Za właściwy dla danej dziedziny podmiot branżowy rozumie się podmiot:

 

 • który ma ogólnopolski zasięg działania określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.),
 • którego zakres działalności określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.) obejmuje daną dziedzinę oraz który prowadzi działalność statutową w tej dziedzinie. Za spełniające to kryterium nie uznaje się podmiotów, których działalność jest przekrojowa dla wszystkich dziedzin, np. organizacje działające w obszarze BHP są właściwe wyłącznie dla dziedziny „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Ostateczny odbiorca wsparcia do wniosku o objęcie wsparciem dołączy dokument (statut) potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego właściwości w danej dziedzinie,
 • który działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),
  • ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 579),
  • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2022 r. poz. 97),
  • ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.),
  • ustaw regulujących funkcjonowanie samorządów zawodowych.

 

Lider w ramach ogłoszonego naboru przewiduje możliwość pozyskania Partnerów dodatkowych właściwych dla danej dziedziny bioenergetyki, której dotyczy konkurs, np.: inna organizacja branżowa o ogólnopolskim zasięgu działania, właściwa dla danej dziedziny, instytut badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, właściwe dla danej dziedziny, której dotyczy przedsięwzięcie.

 

Podmiot branżowy składający ofertę na wybór partnera wyraża zgodę na upublicznienie informacji o wyniku naboru na Partnera.

 

 

 

 1. Opis działań i zakres tematyczny projektu

 

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU w dziedzinie bioenergetyki odbędzie się poprzez realizację następujących zadań:

 

 1. działania inwestycyjne takie jak:
  • rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
  • przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
  • remont (adaptacja) istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU

 

wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowo, o których mowa w dokumentacji dostępnej na stronie DNSH - zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm) - Krajowy Plan Odbudowy - Portal Gov.pl (www.gov.pl), zwanej zasadą DNSH

oraz

 

 1. zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrum,

 

 1. utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU,

 

 1. zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.

 

Wsparcie funkcjonowania BCU będzie obejmowało realizację działań w czterech obszarach:

 1. działalność edukacyjno-szkoleniowa,
 2. działalność integrująco-wspierająca,
 3. działalność innowacyjno-rozwojowa,
 4. działalność doradczo-promocyjna.

 

 1. Kryteria wyboru partnera

Wymagania wobec Partnera

 1. zgodność działania Partnera z celami partnerstwa; 0- 5 pkt
 2. oferowany wkład Partnera (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe) i jego zgodność z realizacją celu partnerstwa; 0- 10 pkt
 3. doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze; 0- 5 pkt
 4. propozycja realizacji poszczególnych działań w ramach partnerstwa wraz z określeniem rodzaju i wysokości kosztów; 0- 10 pkt

 

Dodatkowo przy wyborze partnera uwzględnione będą następujące kryteria:

 1. Organizacja branżowa prowadzi działalność, która zgodnie ze statutem, specjalizuje się wyłącznie w danej dziedzinie, której dotyczy Konkurs albo zrzesza wyłącznie osoby wykonujące zawody należące do tej dziedziny.
 2. Statutowa działalność organizacji branżowej obejmuje działania o charakterze edukacyjno- szkoleniowym.
 3. Organizacja branżowa posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z daną dziedziną.
 4. Organizacja branżowa współpracowała w ostatnich trzech latach, licząc do daty zakończenia naboru wniosków o objęcie wsparciem, ze szkołą lub placówką prowadzącą kształcenie zawodowe, np. w ramach katalogu form współpracy określonego w art. 68 ust. 7c ustawy – Prawo oświatowe.

 

Kryteria wyboru partnerów dodatkowych:

 1. Partnerem dodatkowym jest inna organizacja branżowa o ewentualnym ogólnopolskim zasięgu działania, właściwa dla danej dziedziny.
 2. Partnerem dodatkowym jest instytut badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, właściwe dla danej dziedziny, której dotyczy przedsięwzięcie.
 3. oferowany wkład Partnera i jego zgodność z realizacją celu partnerstwa
 4. doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
 5. zakres współpracy z Liderem w trakcie przygotowania przedsięwzięcia.

 

 

 1. Dokumenty wchodzące w skład oferty Partnera
 1. Partner obowiązkowy składa oświadczenia dotyczące:
  1. deklaracji gotowości współpracy z Liderem
  2. deklaracji gotowości podpisania listu intencyjnego, a w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia zawarcia umowy partnerskiej,
  3. zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną na stronie https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie-drugi-nabor
  4. wyrażenia zgody na upublicznienie informacji o wynikach wyboru na Partnera;
  5. o niepodleganiu  wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie przepisów art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
  6. załączenia statutu, którego zakres działalności określony w statucie według stanu na 15 sierpnia 2022 r., obejmuje dziedzinę bioenergetyki oraz który prowadzi działalność statutową w tej dziedzinie;

oraz opisuje zakres merytoryczny:

  1. zgodność działania Partnera z celami projektu i partnerstwa;
  2. oferowany wkład Partnera (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe) i jego zgodność z realizacją celu partnerstwa;
  3. doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze;
  4. propozycja realizacji poszczególnych działań w ramach partnerstwa wraz z określeniem rodzaju i wysokości kosztów.

 

 1. Wymagania określone w pkt. 1 ppkt. a)- d) stanową kryteria formalne. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty.

 

 1. Wymagania określone w pkt.1 ppkt. e)- h) stanową kryteria merytoryczne, których ocena zostanie poddana przez komisję oceniającą.

 

 1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o wybór na Partnera.

 

 1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym osobę do reprezentowania go w naborze, a także w realizacji projektu, w tym w szczególności do podpisania listu intencyjnego i zawarcia umowy. Prosimy o uwzględnienie konieczności posiadania stosownego pełnomocnictwa.

 

 1. Z Podmiotem, który zostanie wyłoniony w drodze oceny przez komisję oceniającą będzie podpisany list intencyjny, potwierdzający chęć przystąpienia do przedsięwzięcia;

 

 1. Umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji projektu, określająca zadania Lidera i Partnera, koszty realizacji zadań, zasady zarządzania projektem oraz współpracy, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu, zostanie zawarta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o objęcie wsparciem projektu, jednak przed podpisaniem umowy o objęcie wsparciem z FRSE.

 

 1. Termin składania ofert

 

 1. Oferty w formacie PDF z podpisem tradycyjnym i zeskanowane lub podpisem elektronicznym należy składać do dnia 30 marca 2023 r. na adres dp@up.poznan.pl w tytule wiadomości podając „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie bioenergetyki przy Zespole Szkół Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.
 1. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.
 2. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
 3. Wyłącznie oferty złożone w terminie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu.
 4. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną odrzucone.
 5. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane podmiotom ubiegającym się o wybór na Partnera.
 6. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert będzie prowadzona przez komisję oceniającą.
 7. Z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku naboru Partnera, zostanie zawarta list intencyjny
 8. Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej: https://puls.edu.pl/ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnera-do-projektu 
 9. Osoby do kontaktu:
 1. sprawy formalne: Katarzyna Śmigielska, Dział Projektów
  katarzyna.smigielska@up.poznan.pl
 2.  
 3. sprawy merytoryczne: dr inż. Mirosław Czechlowski
  miroslaw.czechlowski@up.poznan.pl

 

 1. Załączniki
 1. Formularz ofertowy;
 2. Wzór listu intencyjnego.

 

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Łączna maksymalna ilość punktów jakie można uzyskać to 30 pkt.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
 3. Oferty będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję oceniającą.
 4. Po upływie terminu składania ofert, komisja przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
 5. Spośród ocenianych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych przez członków komisji oceniającej.
 6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa związanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie
 7. Od ogłoszonego wyniku naboru partnera podmiotom nie przysługuje odwołanie.
   

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała* (email: iod@up.poznan.pl, tel. 61 848 77 99), uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem o otwartym naborze partnera dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie bioenergetyki przy Zespole Szkół Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”
 3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
 4. dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 5. podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
 6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 7. Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:
  1. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych;
  2. na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania danych osobowych**;
  3. na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO,
 8. nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

WYDZIAŁY