Pomoc materialna

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Świadczenia przysługują studentom zarówno studiów stacjonarnych,
jak i niestacjonarnych.

 

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook.com/sekcjastudenckichsprawbytowych

 

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Studenckich Spraw Bytowych,
pok. 209 – drugie piętro, Coll. Maximum

Tel. 61 848 7522, 61 848 7804, 61 848 7805.
sssb@up.poznan.pl, karolina.brzoska@up.poznan.plrenata.jarzebicka@up.poznan.pl, malwina.karmelita@up.poznan.pl

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

 

Zasady przyznawania pomocy materialnej

 1. Świadczenia są przyznawane na wniosek studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
 2. Stypendia przyznawane są na rok, na wniosek studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 1051,70 zł. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - szczegóły w Zarządzeniu nr 164/2020 z dnia 1 października 2020 roku
 3. Student studiów stacjonarnych spełniający kryterium dochodowe (dochód nie przekraczający miesięcznie 1051,70 zł.) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w sytuacji, gdy mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.
 4. Stypendia Rektora, może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 5. Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z przyczyn losowych.

Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium Rektora, stypendium dla niepełnosprawnych. Stypendia wypłacane są co miesiąc.

Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta.

Progi dochodowe i wysokość stypendiów obowiązujące w Uniwersytecie Przyrodniczym

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

 1. stypendium socjalne w zależności od dochodu:
  dochód do 300 zł netto 550 zł
  od 300,01 do 600,00 450 zł
  od 600,01 do 1 051,70 400 zł

   

 2. zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym 200 zł
 3. stypendium z tytułu niepełnosprawności 450 zł
 4. zapomogi:
  a) z tytułu śmierci rodziców lub opiekunów prawnych oraz z tytułu urodzenia dziecka 1500 zł
  b) z tytułu ciężkiej choroby lub wypadku studenta do 1500 zł
  c) inne do 1000 zł
 5. stypendium Rektora 650 zł

 

Stypendium Rektora w przypadku osiągnięcia najwyższej średniej na kierunku albo roku studiów albo w przypadku łączenia osiągnięć zostaje zwiększone o 200 zł