Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pomoc materialna | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pomoc materialna

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Świadczenia przysługują studentom zarówno studiów stacjonarnych,
jak i niestacjonarnych.

 

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 


facebook.com/sekcjastudenckichsprawbytowych

 

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Studenckich Spraw Bytowych,
pok. 209 – drugie piętro, Coll. Maximum

Tel. 61 848 7522, 61 848 7804, 61 848 7805.
sssb@up.poznan.pl, karolina.brzoska@up.poznan.plrenata.jarzebicka@up.poznan.pl, malwina.karmelita@up.poznan.pl

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

 

Zasady przyznawania pomocy materialnej

 1. Świadczenia są przyznawane na wniosek studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
 2. Stypendia przyznawane są na rok, na wniosek studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 1051,70 zł. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - szczegóły w Zarządzeniu nr 164/2020 z dnia 1 października 2020 roku
 3. Student studiów stacjonarnych spełniający kryterium dochodowe (dochód nie przekraczający miesięcznie 1051,70 zł.) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w sytuacji, gdy mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.
 4. Stypendium Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
 5. Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z przyczyn losowych.

Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium Rektora, stypendium dla niepełnosprawnych. Stypendia wypłacane są co miesiąc.

Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta.

Progi dochodowe i wysokość stypendiów obowiązujące w Uniwersytecie Przyrodniczym

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

 

 1. stypendium socjalne w zależności od dochodu:

 

dochód do 300 zł netto 700 zł
od 300,01 do 600,00 600 zł
od 600,01 do 1 051,70 500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym 200 zł

 1. stypendium z tytułu niepełnosprawności 500 zł
   
 2. zapomogi:
  a) z tytułu śmierci rodziców lub opiekunów prawnych oraz z tytułu urodzenia dziecka 1500 zł
  b) z tytułu ciężkiej choroby lub wypadku studenta do 1500 zł
  c) inne do 1000 zł
   
 3. stypendium Rektora(w liczbie nie większej niż 10% studentów na kierunku studiów):

a) dla studenta zajmującego pierwsze miejsce na liście rankingowej 900 zł,

b) dla pozostałych studentów 700zł.

WYDZIAŁY