Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Praktyki zawodowe, programy stażowe | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Praktyki zawodowe, programy stażowe

Programy stażowe dla studentów

Cel praktyk

 1. Zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych.
 2. Poznanie zasad funkcjonowania zakładu pracy (gospodarstwa rolnego, urzędu administracji państwowej, itd.).
 3. Zdobycie doświadczenia w samdzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych.
 4. Przygotowanie pracy dyplomowej.

Warunki praktyk

 1. Odbycie przewidzianej w programie kształcenia studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków ukończenia studiów.
 2. Praktykę  odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a zakładem pracy.
 3. Umowę o organizację studenckiej praktyki zawodowej zawiera dziekan wydziału prowadzącego kierunek studiów, na mocy udzielonego mu przez Rektora pełnomocnictwa.
 4. Praktyka jest nieodpłatna, jednakże zakład może ustalić wynagrodzenie za czynności wykonywane przez studenta w ramach praktyki. Warunki odpłatności ustala odrębna umowa zawarta pomiędzy studentem a zakładem pracy.
 5. Szczegółowy sposób i tryb odbywania oraz zaliczania praktyki zawodowej określa Rada Wydziału.

Koordynacja praktyk

Dla każdego kierunku studiów powołany jest koordynator, który posiada następujące zadania:

 1. Opracowanie i ogłoszenie na stronie internetowej wydziału, ramowego programu praktyk wraz z terminarzem.
 2. Ocena instytucji przyjmujących na praktyki pod kątem możliwości realizacji ramowegoprogramu praktyk i osiągania założonych efektów kształcenia,.
 3. Nadzór nad zawieraniem umów o odbycie praktyki.
 4. Kontrola przebiegu praktyk.
 5. Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem studentowi odpowiednich warunków pracy i właściwego wykonania praktyk,
 6. Weryfikacja opinii wystawionej studentowi przez instytucję przyjmującą na praktyki.
 7. Sprawdzenie dziennika praktyk i jego zatwierdzenie.
 8. Realizacja innych wymagań określonych przez radę wydziału, np. przeprowadzenie rozmowy zaliczeniowej nt. zagadnień będących przedmiotem praktyki, sprawdzającej efekty kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych, przeprowadzenie egzaminu, ocena sprawozdania, itp.

Program praktyk

Ramowy program praktyk powinien zawierać:

 • opis zakładanych efektów kształcenia, które student uzyskuje w czasie praktyki,
 • okres odbywania praktyki na poszczególnych latach studiów oraz szczegółowe wymagania dotyczące miejsca i charakteru praktyki, o ile wymaga tego osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

Terminarz praktyk, przygotowywany na dany rok akademicki, powinien zawierać m.in.

 • datę i miejsce złożenia/odbioru dokumentów wymienionych w karcie procedury „organizacja studenckich praktyk zawodowych”.

Prawa studenta odbywającego praktykę

 1. Zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez uczestnictwo w pracach zakładu, w którym odbywa praktykę.
 2. Korzystanie z pomocy władz wydziału w rozwiązywaniu problemów związanych z przebiegiem praktyki.
 3. Zgłaszanie uwag oceniających miejsce praktyki pod względem uzyskanych efektów kształcenia oraz opieki ze strony zakładu pracy.

Obowiązki studenta odbywającego praktykę

 1. Dopełnienie wszelkich formalności przed rozpoczęciem praktyk.
 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyki.
 3. Odbycie badań lekarskich, wymaganych przez zakład pracy.
 4. Odbycie praktyki zawodowej w terminie ustalonym w umowie, według ramowego programu praktyki oraz zakładowego regulaminu pracy.
 5. Prowadzenie na bieżąco dziennika praktyk.
 6. Wykonywanie czynności zlecanych przez upoważnionego pracownika zakładu pracy.
 7. Poniesienie kosztów dojazdu do zakładu pracy i zakwaterowania, jeżeli tego wymaga strona przyjmująca na praktykę.
 8. Przestrzeganie regulaminu zakładu pracy.

Zaliczenie praktyki

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

 • odbycie praktyki w wyznaczonym terminie,
 • prawidłowe prowadzenie dziennika praktyk,
 • pozytywna opinia i ocena zakładu pracy,
 • końcowe zaliczenie praktyki w formie przewidzianej w programie studiów.

 

Zaliczenia praktyki dokonuje koordynator studenckich praktyk zawodowych lub wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki.

Zwolnienie z praktyki

 1. Zwolnienie w całości lub w części z obowiązku odbycia praktyki zawodowej odbywa się na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej w kraju lub za granicą lub udokumentowanej innej formy pracy, np. wolontariatu, stażu, praktyk.
 2. Praca, o której mowa, powinna być zgodna z realizowanym kierunkiem studiów oraz umożliwić osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia zawartych w ramowym programie praktyki.
 3. Zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek studenta składany do dziekana nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru, którego decyzja
 4. Do wniosku, o którym mowa, student dołącza zaświadczenie z zakładu pracy lub innej instytucji zatrudniającej, zawierające informacje o okresie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku i zakresie powierzonych zadań oraz szczegółowy opis wykonywanych prac.
 5. Decyzję o zwolnieniu studenta z praktyki zawodowej podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii koordynatora studenckich praktyk zawodowych.

Uchwały zarządzenia regulujące praktyki - Dokumenty do pobrania

Zarządzenie nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury organizacji studenckich praktyk zawodowych 

Karta procedury P.164_UKdsJK 

Zasady organizacji studenckiej praktyki zawodowej 

 

 

Dokumenty do pobrania

 

Wniosek o odbycie praktyki (.doc) 

Wzór umowy o organizację praktyki studenckiej (.doc) 

Dziennik praktyk (.doc)

Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki (.doc) 

 

Szczegółowych informacji na temat praktyk udzielają koordynatorzy na wydziałach.

WYDZIAŁY