Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Doktorat wdrożeniowy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Doktorat wdrożeniowy

CZYM JEST DOKTORAT WDROŻENIOWY

Program uruchomiono w 2017 r. a celem jego jest wsparcie dla osób prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć bezpośrednie zastosowanie w działalności danej firmy. Przystąpienie do programu pozwala przedsiębiorcy na zatrudnienie naukowca zdolnego do rozwiązania technologicznego problemu, usprawnienia kluczowego procesu lub wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań systemowych. Doktorant pracując w przedsiębiorstwie, które go zatrudnia, realizuje jednocześnie badania wdrożeniowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Doktorant ma dwóch opiekunów – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego, promotora – pochodzącego z Uczelni.

Poniżej link do oficjalnej strony programu:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-doktorat-wdrozeniowy

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

  • Kandydat ubiegający się o udział w Programie musi posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, którego potwierdzeniem jest dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny równoważny dokument.
  • Aby wziąć udział w programie, należy być osobą zatrudnioną na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały okres trwania programu przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej UPP w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.
  • Osoby, które zostaną przez MEiN zakwalifikowane do programu muszą także pozytywnie przejść rekrutację do Szkoły Doktorskiej UPP, a po przyjęciu zrealizować program kształcenia obowiązujący wszystkich uczestników Szkoły (zajęcia realizowane są w języku angielskim, zaliczenia i egzaminy odbywają się w języku wybranym przez doktoranta).

 

KORZYŚCI DLA DOKTORANTA

Doktorant ma możliwość przyczynić się do rozwoju firmy, opracowania innowacyjnych rozwiązań,  ponadto korzysta z wiedzy i doświadczenia dwóch opiekunów. W czasie realizacji programu doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie – za pracę w przedsiębiorstwie oraz w ramach przyznanego stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Początkowo stypendium wynosi 3450 zł (brutto), natomiast po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej stypendium wzrasta do 4450 zł (brutto).

 

KORZYŚCI DLA FIRM

Przedsiębiorca biorący udział w programie zyskuje szansę na zatrudnienie najlepszego specjalisty z danej branży, który poświęci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu jakiegoś problemu czy ulepszeniu produktu. Dzięki temu zbuduje przewagę rynkową. Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami, które do programu nie przystąpiły.

 

REKRUTACJA

Zgodnie z załączonym Komunikatem MEiN z dn. 26 kwietnia 2023 r. część I wniosku składa się w terminie od dnia 8 maja do dnia 5 czerwca 2023 roku.

 

Część I wniosku i część II wniosku składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu od dnia 8 maja .

Rekrutacja do Programu odbywa się w etapach, których harmonogram został przedstawiony poniżej:

 

I etap postępowania rekrutacyjnego - zakończony

Wypełnienie wniosku do Ministerstwa poprzez system informatyczny Ośrodka Przetwarzania Informacji, w terminie od 8 maja do 5 czerwca

Informacja dla osób składających wniosek w VII edycji Programu „Doktorat wdrożeniowy”:
Uprzejmie informujemy, że warunkiem wysłania wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach VII edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” jest otrzymanie do dnia 2 czerwca 2023 roku (piątek) elektronicznego podpisu prof. dr. hab. Romana Gornowicza, Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni na wygenerowanej z systemu ZSUN/OSF części A wniosku (jako osobę upoważnioną do podpisania wniosku należy wpisać prof. dr. hab. Romana Gornowicza, Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni) - plik proszę przesyłać na adres dzial.rozwoju@up.poznan.pl.

Podpisany musi zostać dokładnie ten, wygenerowany z systemu, najświeższy plik - następnie po otrzymaniu podpisanego cyfrowo pliku - części A wniosku w sekcji „Elektroniczna wysyłka” należy załączyć otrzymany podpisany cyfrowo w/w plik oraz podpisane cyfrowo upoważnienie do podpisywania wniosku przez prof. dr. hab. Romana Gornowicza (otrzymane z Działu Rozwoju Uczelni).

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się po wstępnym zakwalifikowaniu Kandydata przez MEiN, a nabór jest ogłaszany w sierpniu.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez MEiN w I etapie jest kluczowym czynnikiem determinującym uczestnictwo w Programie „Doktorat wdrożeniowy”.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego - zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE DODATKOWYM DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UPP  - termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 21.08.2023 r. godz. 00:00 do 31.08.2023 r. godz. 23:59) w systemie online

TUTAJ można znaleźć szczegółowe informacje o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UPP

Rozmowa kwalifikacyjna oraz egzamin z języka angielskiego są zaplanowane na termin od 6 lub 7 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UPP nastąpi najpóźniej  do dnia 15 września 2023 r.

Zakończeniem II etapu rekrutacji jest wysłanie dokumentów potwierdzających przyjęcie Kandydata do Szkoły Doktorskiej UPP w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2023 r.

 

III etap postępowania rekrutacyjnego

W ramach tego etapu konieczne jest podpisanie umowy trójstronnej (szczegóły poniżej).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioski należy składać elektronicznie poprzez stronę: https://osf.opi.org.pl

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi wniosek składany jest przez promotora – samodzielnego pracownika naukowego Uczelni – który jako edytora pomocniczego może podać kandydata na doktoranta. Wniosek musi zostać wypełniony w sposób przemyślany i dokładny, ponieważ wszelkie zmiany dotyczące zawartego w nim harmonogramu pracy doktorskiej będą skutkowały zmianami w umowie.

Na tej stronie znajdują się wskazówki oraz instrukcja wypełniania wniosku dla programu „Doktorat Wdrożeniowy 2023”

Złożony wniosek w formacie pdf należy przesłać do dnia 5 czerwca 2023 r. na adresy mailowe:

szkola.doktorska@up.poznan.pl

agnieszka.piotrowska-cyplik@up.poznan.pl

Uwaga! Kandydaci przystępujący do programu zobowiązani są do zawarcia umowy trójstronnej przygotowywanej przez CIiTT dotyczącej ochrony danych osobowych i własności intelektualnej wytworzonego czy opracowanego innowacyjnego produktu w ramach doktoratu wdrożeniowego. Stronami są Doktorant, Uczelnia oraz Pracodawca. Umowa musi zostać podpisana przez wszystkie strony przed zakończeniem pierwszego roku kształcenia. Wzór umowy można znaleźć w zakładce 'dokumenty do pobrania'.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki, szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od edycji VII oraz wzór umowy trójstronnej, wzór raportu rocznego a także FAQ można znaleźć w części "dokumenty do pobrania".

DOKUMENTY DO POBRANIA

KOORDYNATORZY

Uczelniany Koordynator programu „Doktorat wdrożeniowy”

Koordynator ds. programu „Doktorat wdrożeniowy” w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:
 

prof. dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik
agnieszka.piotrowska-cyplik@up.poznan.pl
tel. +48 61 848 72 84

 

Koordynator ds. programu „Doktorat wdrożeniowy” w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo:
prof. dr hab. Jean Diatta
jean.diatta@up.poznan.pl
tel. +48 61 848 77 83

 

Koordynator ds. programu „Doktorat wdrożeniowy” w dyscyplinie nauki leśne:
dr hab. Tomasz Krystofiak
tomasz.krystofiak@up.poznan.pl
tel. +48 61 848 74 34

 

Koordynator ds. programu „Doktorat wdrożeniowy” w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:
prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
tomasz.szwaczkowski@up.poznan.pl
tel. +48 61 848 72 49


 

Biuro Szkoły Doktorskiej UPP
mgr Joanna Cybulska
joanna.cybulska@up.poznan.pl
tel. +48 61 846 61 95

WYDZIAŁY