KALENDARZ PRAC ZWIĄZNYCH Z WPROWADZENIEM USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

 

TERMIN

ZADANIE

Senaty - IX,X.2018

Przekazanie informacji o zadaniach i obowiązkach Senatu w najbliższych miesiącach

1.X.2018

Uczelnia zobowiązana jest posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą i konto ePUAP

Do 30.XI.2018

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zobowiązani złożyć oświadczenie o wyborze swojej dyscypliny lub 2 dyscyplin

Senat - XII.2018

Głosowanie w sprawie sposobu powołania Rady Uczelni

Do 31.XII.2018

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zobowiązani złożyć oświadczenie w sprawie podmiotu (uczelni) i dyscypliny odnośnie liczby N

31.XII.2018

Niewykorzystane w 2018 r. środki na remonty domów studenckich i stołówek należy przekazać do 1.01.2019 r. na fundusz zasadniczy.

(Od 01. 2019 r. remonty i inwestycje domów i stołówek studenckich należy wykonywać
ze środków subwencji. Lokowanie wolnych środków uczelni na rachunkach bankowych na okres nie dłuższy niż 3 dni).

1.I.2019

Wprowadzenie minimalnych wysokości miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli akademickich

1.I.2019

Niewydatkowane w 2018 r. środki z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia muszą być przekazane na nowo utworzony przez uczelnię fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych (od 2020 r. rachunek ten będzie prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego)

Do 31.I.2019

Złożenie do CK oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych przez uczelnię uprawnień do nadawania stopni naukowych do odpowiedniej dyscypliny i dziedziny
(wg nowej klasyfikacji)

 

Senat III.2019

Wybór członków Rady Uczelni (3+3+1 student)

RU – od 1.04.2019 r. do 31.12.2020 r.

Zadania:

 

  • uchwalenie regulaminu określającego tryb jej funkcjonowania,
  • zaopiniowanie projektu statutu,
  • wskazanie po zaopiniowaniu przez senat, kandydatów na rektora.

Do 30.IV.2019

Tworzenie kierunków studiów – wg dotychczasowych przepisów (bez minimum kadrowego)

  • Od 1.05.2019 r. tworzenie kierunków studiów na nowych zasadach.

Wnioski o powołanie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i stopniu uczelnia składa na 6 m-cy przed planowanym rozpoczęciem studiów (do końca 03.2019 r.).

  • Do 30.09.2019 r. uczelnia przyporządkowuje prowadzone kierunki do nowych dyscyplin.

Do 30.IV.2019

Wszczynanie przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych i profesorskich – wg dotychczasowych zasad

  • Od 1.05.2019 r. do 30.09.2019 r. nie będą wszczynane przewody i postępowania.
  • Od 1.10.2019 r. przewody i postępowania wg nowych zasad.

Do 31.V.2019

Przyjęcie (przez Senat) nowego Regulaminu studiów

Do 31.V.2019

Przyjęcie (przez Senat) nowego Regulaminu świadczeń dla studentów

Do 31.V.2019

Przyjęcie przez Senat nowych zasad rekrutacji i regulaminu szkoły doktorskiej.

Wcześniej przyporządkowanie posiadanych uprawnień do nowej klasyfikacji dyscyplin.

Decyzja w sprawie szkół doktorskich (uczelniana i wspólna z innymi uczelniami?)

Dotychczasowe studia doktoranckie – mogą trwać do 31.12.2023 r.

Senat - VI.2019

Przyjęcie przez Senat nowego Statutu obowiązującego od 1.10.2019 r.