Centrum Innowacji I Transferu Technologii

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 52,
60-627 Poznań,
tel. +48-61-846- 6263,

e-mail: ciitt@up.poznan.pl

www: www.ciitt.up.poznan.pl

PRACOWNICY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

Dyrektor

mgr Jacek Wawrzynowicz
tel. +48-61-846-6269
email: ciitt@up.poznan.pl

 

Zastępca Dyrektora

dr Izabela Pietrzak-Abucewicz
tel. +48-61-846-6264
email: ipa@up.poznan.pl

 

Referent

Karolina Błoch
tel. 0-61 846-6270
email: karolina.bloch@up.poznan.pl 

 

Starszy specjalista ds. komercjalizacji

mgr Piotr Sajna
tel. +48-61-846-6265
email: sajna@up.poznan.pl

 

Starszy specjalista

mgr inż. Anna Domasłowska
tel. +48-61-846-6263
email: annado@up.poznan.pl

 anna.domaslowska@up.poznan.pl

 

Specjalista

lic. Malwina Koj
tel. +48-61-846-6263
email: malwina.koj@up.poznan.pl

 

Rzecznik patentowy

mgr inż. Bartłomiej Fijałkowski
tel. +48-61-846-6264

kom. +48 508 208 311
email: fijalkowski@fijalkowska.eu

 

Dyżur Rzecznika patentowego:
środa 10:00 - 15:00 (pokój 104)

 

Broker innowacji

mgr inż. Mariusz Lesiecki
tel. +48-61-846-6266
email: inin@up.poznan.pl

 

Starszy referent  

lic. Magdalena Szorcz
tel. 0-61 846-6267
email: rid@up.poznan.pl

ZADANIA DZIAŁU

Do zadań Centrum Innowacji i Transferu Technologii należy m.in.:

  • prowadzenie działań zmierzających do wykorzystania potencjału intelektualnego i badawczego Uczelni,
  • wsparcie działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników Uczelni i studentów będących przedsiębiorcami,
  • sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki,
  • realizacja zadań zleconych przez Władze oraz jednostki organizacyjne Uczelni; także świadczenie usług dla osób i podmiotów zewnętrznych w tym: innych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw, administracji lokalnej i regionalnej oraz instytucji publicznych, jak również na rzecz innych zainteresowanych osób fizycznych bądź prawnych,
  • współpraca z różnymi podmiotami w dziedzinach mających związek z upowszechnianiem i rozwijaniem działań proinnowacyjnych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorczości akademickiej oraz transferem technologii,
  • współpraca z różnymi podmiotami, w szczególności na rzecz podnoszenia konkurencyjności regionu Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przedsiębiorczości, badań i rozwoju technologicznego,
  • promocja działań proinnowacyjnych, badawczo-rozwojowych, przedsiębiorczości akademickiej i transfer technologii,
  • działalność usługowa i promocyjna w zakresie rozpowszechniania i popularyzacji problematyki praw własności intelektualnej, transferu technologii, badań i rozwoju, komercjalizacji wiedzy o przedsiębiorczości i stymulowania innowacyjności,
  • wspieranie idei przedsiębiorczości akademickiej oraz udzielanie wsparcia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej studentom, doktorantom, absolwentom i pracownikom Uczelni,
  • poszukiwanie opracowań naukowych, technologii, innowacji i patentów w szczególności dla Uczelni, które mogłyby stać się przedmiotem transferu oraz komercjalizacji.