Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja Naukowa "Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitarnym" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja Naukowa "Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitarnym"

lis
14
lis/14 09:00 - lis/15 16:00

Poznań - Będlewo 

Konferencja połączona jest z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Ryszarda Błażejewskiego. 

Celem konferencji jest prezentacja rezultatów badań, wdrożeń oraz wymiana doświadczeń dotyczących zaawansowanych technologii oraz aspektów ekonomicznych w Poznańskim Obszarze Metropolitarnym w zakresie: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zagospodarowania wód opadowych, ochrony przed powodzią, łagodzenia skutków suszy, ochrony wód, przeróbki zagospodarowania odpadów ściekowych. 

WYDZIAŁY