Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza regionalna – II etap badań | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza regionalna – II etap badań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Partner KSOW realizuje operację pn. Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza regionalna – II etap badań, na podstawie umowy z dnia 19.08.2020r. podpisanej z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie (KSOW/4/2020/055).

 

 

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

 

Efektem realizacji operacji jest monografia, która jest odpowiedzią na potrzebę pogłębionej analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych oddziałujących na rozwój obszarów wiejskich, przede wszystkim określenia wpływu instrumentów PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Badania stanowią próbę dążenia do lepszego zrozumienia uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich, których różnorodność i umiejętność ich rozpoznania jest istotna dla wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji prowadząc do lepszego dopasowania polityki rolnej do różnorodności tych obszarów i wypełnienia istniejącej luki informacyjnej.

 

Zawarte analizy i wnioski mogą być wykorzystane przez administrację rządową, jak i regionalne i lokalne samorządy do podjęcia nie tylko diagnozy sytuacji, ale także jako instrument wzmocnienia procesu planowania czy projektowania zadań rozwoju.

 

Autorem opracowania jest dr Natalia Bartkowiak-Bakun, pracownik Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

   

 

Dział Marketingu i Komunikacji

WYDZIAŁY