Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje uczniom szkół ponadpodstawowych oraz studentom szkół wyższych stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla młodzieży do dalszego rozwoju naukowego. 

O stypendium mogą ubiegać się studiujący w uczelniach na terenie województwa wielkopolskiego studenci i absolwenci, kończący uczelnię w roku składania wniosku kierunków z dziedziny:

  • nauk humanistycznych
  • nauk inżynieryjno-technicznych
  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauk rolniczych
  • nauk społecznych
  • nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauk teologicznych
  • sztuki.

 

Przygotowany przez zainteresowanych studentów wniosek w formie elektronicznej (edytowalnej: Word) należy przesłać do właściwego prodziekana w celu weryfikacji danych w terminie do dnia 13.10.2023 r. – jako wnioskodawcę należy wpisać: Prorektor ds. Studiów, prof. dr hab. Piotr Ślósarz.

Wydrukowany wniosek z podpisami studenta i załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem należy dostarczyć do dnia 18.10.2023 r. (załączniki do wniosku należy ponumerować zgodnie z kolejnością osiągnięć przedstawionych we wniosku) do Działu Studiów i Spraw Studenckich. 

 

Regulamin przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego" wraz ze wzorami wniosków o przyznanie stypendium będą dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Ścieżka dostępu: https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego.

 

WYDZIAŁY