Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ERASMUS+ zagraniczne wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych  REKRUTACJA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ERASMUS+ zagraniczne wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych  REKRUTACJA

W ramach projektu Erasmus+ KA131_2022, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza nabór nauczycieli akademickich (ze stopniem min. doktora) na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich lub prowadzenia zajęć (4 h) połączonych z udziałem  w  szkoleniu (oferowanym przez uczelnię partnerską) podnoszącym kompetencje dydaktyczne (4 h).

TERMIN REALIZACJI MOBILNOŚCI: MARZEC 2023 - LIPIEC 2024

Podstawę kwalifikacji stanowią: znajomość języka obcego (na poziomie co najmniej B2), w którym będą prowadzone zajęcia oraz zaakceptowany przez uczelnię zagraniczną program nauczania (Staff Mobility Agreement for Teaching). Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób aplikujących po raz pierwszy. Po zakończeniu kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani mailowo o wynikach.

OSOBY ZAINTERESOWANE MOBILNOŚCIĄ PROSZONE SĄ O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DOSTĘPNEGO POD ADRESEM https://formularze.up.poznan.pl/erasmus-ka131-wyjazdy-nauczycieli-w-celu-prowadzenia-zaj%C4%99%C4%87-dydaktycznych   WRAZ Z PODPISANYM ZAŁĄCZNIKIEM (STAFF MOBILITY FOR TEACHING) - SKAN W FORMACIE PDF.  TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 28 LUTEGO 2023.

Zasady mobilności Erasmus+ KA131_2022

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej  – program nauczania (Agreement for Staff Mobility for Teaching STA). Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. STA - w sekcji 1 (PROPOSED MOBILITY PROGRAMME) należy zaznaczyć dziedzinę, której dotyczy oferowany program (kod) oraz grupę docelową (studenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub doktoranci), a także wypełnić wszystkie pola dot. proponowanego programu (w tym konkretne tytuły zajęć wraz z liczbą godzin). Formularz należy odręcznie podpisać, zeskanować i przesłać do uczelni partnerskiej w celu zatwierdzenia. Kompletny formularz STA zawierający podpis wyjeżdzającego i strony przyjmującej należy zapisać w formacie pdf i taki dodać jako załącznik do zgłoszenia online.

W załączeniu wzór STA, który można tez pobrać ze strony https://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/dokumenty Dokument należy wypełniać komputerowo.

Okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to 4 dni robocze (bez czasu podróży, w ciągu 1 tygodnia roboczego bez weekendów i świąt). Podczas wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć dydaktycznych lub przeprowadzenia min. 4 godzin zająć oraz udział  w szkoleniu (oferowanym przez uczelnię partnerską) podnoszącym kompetencje dydaktyczne (4 h). Przed wyjazdem z zakwalifikowanym nauczycielem zostanie podpisana umowa, na mocy której otrzyma wsparcie finansowe oraz ryczałt na koszty podróży na indywidualne konto bankowe (zalecane w EUR). Wsparcie finansowe (stypendium) przyznawane jest wg stawki dziennej (w zależności od kraju w którym realizowana jest mobilność), a wysokość ryczałtu naliczana wg kalkulatora odległości  stosowanego w Programie Erasmus+.

Po powrocie, nauczyciel akademicki zobowiązany jest dostarczenia do Sekcji Współpracy Międzynarodowej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni zagranicznej wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznycha także do wypełnienia ankiety on-line.

Więcej informacji https://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/nauczyciele-wyklady (kafelki czarne).

 

Szczegółowych informacji udziela:

asia-p.png

WYDZIAŁY