Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Upp | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Upp

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podczas którego wręczone zostały powołania przewodniczącym Rad Naukowych Dyscyplin odbyło się 23 października 2019 r. w Kolegium Rungego

Rada Naukowa Uniwersytetu to całkowicie nowe gremium opiniodawczo-doradcze powołane przez Rektora, zgodnie z zapisami nowego Statutu oraz Ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce. W jej skład wchodzą: prorektor właściwy ds. nauki, jako przewodniczący, wszyscy prodziekani ds. nauki, przewodniczący wszystkich rad naukowych dyscyplin oraz kierownik Działu Nauki. W pierwszym posiedzeniu uczestniczyli również Rektor, wszyscy Prorektorzy oraz Dziekani Wydziałów.

 

Do zadań Rady Naukowej Uniwersytetu należy w szczególności: opracowanie spójnych zasad i procedur realizowanych w zakresie nauki przez rady naukowe dyscyplin i wydziały oraz ramowego regulaminu rad naukowych dyscyplin, uzgodnienie rozwiązań pozwalających na osiągnięcie optymalnego wyniku ewaluacji w odniesieniu do całego Uniwersytetu, formułowanie rekomendacji dotyczących polityki kadrowej w zakresie związanym z realizacją badań naukowych, a także wydawanie opinii w sprawie wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa oraz innych nagród i wyróżnień naukowych.

 

Przewodniczącymi Rad Naukowych Dyscyplin na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na kadencję od 1.10.2019 r. do 31.08.2020 r. zostali:

  • Prof. dr hab. Blecharczyk Andrzej - Przewodniczący rady dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo
  • Prof. dr hab. Jacek Przybył - Przewodniczący rady dyscypliny inżynieria mechaniczna
  • Prof. dr hab. Andrzej Czerniak - Przewodniczący rady dyscypliny nauki leśne
  • Prof. dr hab. Jolanta Komisarek - Przewodnicząca rady dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól - Przewodnicząca rady dyscypliny weterynaria
  • Prof. dr hab. Magdalena Rudzińska - Przewodnicząca rady dyscypliny technologia żywności i żywienia
  • Prof. dr hab. Maciej Szydłowski - Przewodniczący rady dyscypliny zootechnika i rybactwo
  • Prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak - Przewodnicząca rady dyscypliny ekonomia i finanse
  • Prof. UPP dr hab. Joanna Śliwowska - Przewodnicząca rady dyscypliny nauki biologiczne

 

WYDZIAŁY