Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PISMO OKÓLNE Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 24 maja 2019 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PISMO OKÓLNE Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 24 maja 2019 roku

  1. Na podstawie pisma okólnego z 21 listopada 2018 roku w sprawie wykorzystania bieżących i zaległych urlopów zgodnie z planem urlopów przypominam P.T. Kierownikom jednostek o obowiązku przedłożenia w Dziale Osobowym i Spraw Socjalnych  planów urlopów na drugie półrocze 2019 roku.
  2. Plany urlopów na drugie półrocze 2019 roku ustala się z uwzględnieniem wniosków pracowników i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Podaje się je do wiadomości pracowników i przekazuje do Działu Osobowego i Spraw Socjalnych najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2019 r.
  1. Stosownie do art. 161 Kodeksu pracy Pracodawca, zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
  1. Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów. Na  podstawie  art. 1672   Kodeksu pracy –planem urlopu nie obejmuje się urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni.
  1. Zmiana zatwierdzonego w planie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami w okresie przed rozpoczęciem  zaplanowanego urlopu, za zgodą bezpośredniego przełożonego.

W takim wypadku należy złożyć wniosek urlopowy ze wskazaniem nowego terminu wykorzystania urlopu.

  1. Zobowiązuje się kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych do bezwzględnej  kontroli  wykorzystania  przez  pracowników urlopów zgodnie z przyjętym planami urlopów.

 

Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni

Prof. dr hab. Roman Gornowicz

 

WYDZIAŁY