Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Młodych Przyrodników: cele i założenia, dorobek, plany na przyszłość | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Młodych Przyrodników: cele i założenia, dorobek, plany na przyszłość

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od lat podejmuje szereg inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Realizowane są działania, których celem jest integracja lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiego poprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych. Działalność taka jest wspierana i koordynowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU).

Zajęcia dla uczennic i uczniów odbywają się na podstawie zawieranych ze szkołami porozumień o współpracy, w tym także w ramach projektów. W UPP realizowano m.in. takie projekty jak: W drodze na Uniwersytet, Kompetencje kluczowe drogą do kariery, Uczeń on-line, Od laika do Przyrodnika, Wagary z Przyrodą, Tego nie wiesz o drewnie, Świat pod mikroskopem - od DNA do tkanki, Rozwiń skrzydła kariery, EcoWaste4Food.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od lat podejmuje szereg inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Realizowane są działania, których celem jest integracja lokalnej

W celu nadania ram organizacyjnych dotychczasowej współpracy UPP ze szkołami JM Rektor, zarządzeniem nr 89/2018 z dnia 17 września 2018 r. utworzył Uniwersytet Młodych Przyrodników (UMP). Powstał regulamin określający szczegółowe zasady działania, opracowano oznakowanie graficzne i wzory indeksów jego „studentów”. Działalność UMP jest wspierana i koordynowana przez CKU. Bezpośrednim impulsem do utworzenia UMP było opracowanie we współpracy z wydziałami UPP projektów na rzecz edukacji dzieci i młodzieży:

 

 1. Tego nie wiesz o drewnie

realizowany przez Wydział Technologii Drewna (WTD),

czas realizacji projektu: 1.02.2017 r. - 30.06.2017 r.

przyznane środki finansowe: 40 000,00 zł,

wkład własny UPP (WTD): 10 000,00 zł;

 

 1. Świat pod mikroskopem - od DNA do tkanki

realizowany przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach (WMWNZ),

czas realizacji projektu: 1.02.2017 r. - 30.06.2017 r.,

przyznane środki finansowe: 39 864,00 zł,

wkład własny UPP (WMWNZ): 10 000,00 zł.

 

 

 

DOROBEK

UMP stał się dogodną platformą do realizacji kolejnych projektów na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, finansowanych ze źródeł zewnętrznych:

 1. Zostań młodym inżynierem środowiska. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników.

Projekt jest realizowany na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w okresie od 1.09.2018 do 29.11.2020 r. W projekcie bierze udział 423 uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Wartość projektu: 499 823,04 zł, wkład Funduszy Europejskich: 484 828,34 zł

 1. Przyroda od A do Z. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników

Projekt realizują trzy wydziały

 1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii,
 2. Wydział Leśny,
 3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

- w okresie od 1.09.2018 do 29.11.2020 r.

W projekcie bierze udział 583 uczniów i uczennic szkół podstawowych. Wartość projektu: 499 862,29 zł, wkład Funduszy Europejskich: 484 866,40 zł.

 1. Tego nie wiesz o drewnie. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników

Projekt jest realizowany na Wydziale Technologii Drewna w okresie od 1.01.2019 r. do 29.11.2020 r. W projekcie bierze udział 347 uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wartość projektu: 458 491,08 zł, wkład Funduszy Europejskich: 444 736,34 zł.

 1. Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników

Projekt realizują trzy wydziały:

 1. Wydział Leśny,
 2. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
 3. Wydział Ekonomiczno-Społeczny

- w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2022 r.

W projekcie bierze udział 329 osób, w tym dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie i uczennice szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych oraz seniorzy. Docelowo 960 osób ukończy cykl edukacyjny w ramach projektu.

Wsparcie realizowane w ramach wyżej wymienionych projektów jest ukierunkowane  zarówno na rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6 - 16 lat), jak i seniorów. Celem podejmowanych działań jest rozbudzenie ciekawości poznawczej, inspirowanie ludzi do twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań i pasji, stymulowanie rozwoju intelektualnego (poprzez udział w zajęciach edukacyjnych), jak również społecznego (poprzez udział w zajęciach warsztatowych z kompetencji miękkich). Prowadzenie zajęć w UPP pozwala uczestnikom oraz uczestniczkom na zapoznanie się ze środowiskiem akademickim jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Dzięki realizacji powyższych projektów Uczelnia zdobyła lub wytworzyła zasoby, które będą wykorzystane w dalszej działalności UMP:

 • konspekty zajęć,
 • materiały dydaktyczne,
 • wyposażenie na różnych wydziałach (np. mikroskopy, zestawy klocków LEGO wraz z tabletami do programowania, bieżnia, rower stacjonarny, peny do drukowania 3D, zestawy optyczne itp.),
 • wypracowane relacje z prowadzącymi,
 • wypracowane relacje ze szkołami.

 

ZASADY DZIAŁANIA UMP

Działania w ramach UMP są realizowane w oparciu o następujące zasady:

 1. Podstawą nawiązania współpracy UPP ze szkołą jest podpisanie stosownego porozumienia, których rejestr prowadzi CKU.
 2. Współpraca odbywa się na zasadzie non profit. Strony nie wnoszą do współpracy udziałów finansowych, a każda ze stron ponosi koszty związane z własnymi czynnościami przy jej realizacji.
 3. Uczelnia zapoznaje uczniów i uczennice z regulaminem zajęć dydaktycznych oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Podczas zajęć uczniom towarzyszyć będzie opiekun – nauczyciel szkoły.
 5. Szkoła ubezpiecza na czas wizyty uczennice i uczniów biorących udział w zajęciach od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. W celu usprawnienia bieżącej współpracy, przepływu informacji oraz koordynacji zajęć i spotkań, strony delegują swoich przedstawicieli.
 7. Ofertę dydaktyczną przygotowują jednostki UPP z inicjatywy własnej lub w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez szkoły lub inne instytucje edukacyjne.
 8. Oferta obejmuje zarówno zajęcia w formie wykładów (zazwyczaj krótki wykład wprowadzający), jak i warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne angażujące uczennice i uczniów w UPP. Odbywają się również zajęcia „wyjazdowe” w szkołach zarówno w formie wykładów merytorycznych, jak i wyjazdów promocyjnych UPP.

 

 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

 

UMP kontynuuje swoją działalność, której podstawą jest prowadzenie wykładów i warsztatów dla uczennic i uczniów. W perspektywie najbliższych lat warte rozważenia jest rozszerzenie działalności UMP o nowe inicjatywy podejmowane przy współpracy z poszczególnymi jednostkami UPP. Mogą to być np.:

 • wydarzenie łączące Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytet Młodych Przyrodników: wykład w okolicach Dnia Babci/Dziadka – spotkanie międzypokoleniowe,
 • wsparcie „Klubów Przyrodników” tworzonych w szkołach pod patronatem UPP - może to obejmować organizację zajęć edukacyjnych, w tym cyklicznych,
 • stworzenie „Strefy wiedzy UMP” na stronie internetowej UPP,
 • organizacja „Festiwali Przyrodników”,
 • organizacja przy współpracy z jednostkami UPP dni tematycznych (np. Dzień Lasu, Dzień Ochrony Środowiska, ... ).

 

 

Powyższy raport został opracowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Dział Funduszy Strukturalnych

 

 

 

 

WYDZIAŁY