Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ROZPOCZĘCIE PRAC NAD NOWYM STATUTEM UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ROZPOCZĘCIE PRAC NAD NOWYM STATUTEM UPP

4 października br. odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Rektorskiej ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostosowanego do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Komisja Rektorska powołana została Zarządzeniem Rektora UPP nr 95/2018 z dnia 27 września br. pod przewodnictwem prof. dra hab. Grzegorza Skrzypczaka, a w jej składzie znajdują się:

prof. dr hab. Andrzej Czerniak

prof. dr hab. Roman Gornowicz

prof. dr hab. Jan Kryszak

prof. dr hab. Cezary Mądrzak

prof. dr hab. Jerzy Smardzewski

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

dr hab. Karolina Pawlak, prof. nadzw.

dr hab. Mariusz Sojka, prof. nadzw.

dr hab. Wojciech Antkowiak

dr hab. Hanna Dorna

dr hab. Małgorzata Majcher

dr hab. Edward Roszyk

dr hab. Izabela Szczerbal

dr hab. Tomasz Szkudelski

dr inż. Wojciech Juzwa

dr inż. Łukasz Matwiej

mgr inż. Marek Klimecki

mgr inż. Marlena Wojnowska

mgr Wojciech Janik

mgr Sławomir Polański

Izabela Pańczyk

Na Sekretarza Komisji powołany został mgr Łukasz Dąbkowski.

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (nazywana również Konstytucją dla Nauki czy Ustawą 2.0) weszła w życie 1 października br. i zastępuje: ustawę prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Zgodnie z nową ustawą uczelnie mają rok na opracowanie i przyjęcie nowego statutu. Statuty wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.

WYDZIAŁY