Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Cztery nominacje profesorskie dla naukowców UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cztery nominacje profesorskie dla naukowców UPP

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wzbogacił się o nowych profesorów tytularnych. Prezydent RP nadał tytuły naukowe czterem uczonym. Nominacje profesorskie odebrali: prof. dr hab. Małgorzata Majcher, prof. dr hab. Izabela Ratajczak, prof. dr hab. Julita Reguła oraz prof. dr hab. Gniewko Niedbała.

 

 

 

Prof. dr hab. Małgorzata Majcher z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu uzyskała tytuł profesora nauk  prof. dr hab. Małgorzata Majcher rolniczych  w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Małgorzaty Majcher związane są głównie z badaniami związków zapachowych odpowiedzialnych za aromat produktów spożywczych. Badania te są wykorzystywane m.in.  do określania jakości produktów spożywczych, a także prawidłowości przebiegu procesu technologicznego ich wytwarzania. W ostatnich latach dodatkowo prace badawcze Pani profesor koncentrują się również wokół tematu związanego z możliwościami zastosowania mikroorganizmów i procesów biotechnologicznych do otrzymywania naturalnych związków aromatycznych.  Naukowczyni jest autorką i współautorką kilkudziesięciu prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych, kierowała pięcioma projektami badawczymi typu OPUS i Preludium BIS. Za dotychczasowe osiągnięcia naukowe była wielokrotnie nagradzana. Na uwagę zasługują również odbyte długoterminowe zagraniczne staże naukowe oraz szeroka współpraca międzynarodowa m.in. z takimi jednostkami jak Uniwersytet w Wageningen, Uniwersytet Techniczny w Monachium czy Uniwersytet w Portsmouth.

Obok pracy naukowej i dydaktycznej angażuje się w działalność organizacyjną na rzecz rodzimej uczelni, gdzie m.in. brała udział w przygotowaniu projektu statutu, a obecnie jest pełnomocniczką Rektora ds. wdrażania Strategii UPP.

 

Prof. dr hab. Izabela Ratajczak z Katedry Chemii Wydziału Leśnego i Technologii Drewna otrzymała tytuł naukowy profesora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.  prof. dr hab. Izabela Ratajczak Działalność naukowa Pani profesor koncentruje się na zagadnieniach dotyczących preparatyki nowej generacji środków ochrony drewna, oceny skuteczności w zakresie ograniczania wymywalności z drewna substancji czynnej obecnej w potencjalnych preparatach do drewna. Dorobek naukowy w tym obszarze dotyczy chemicznych oddziaływań preparatów impregnacyjnych z drewnem oraz jego głównymi składnikami. W ostatnich latach ważne miejsce w badaniach naukowych prof. dr hab. Izabeli Ratajczak zajmują zagadnienia dotyczące otrzymywania i wykorzystania biodegradowalnych polimerowych materiałów kompozytowych z napełniaczami lignocelulozowymi oraz dodatkiem produktów naturalnych.

 

 

Prof. dr hab. Julita Reguła z Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu uzyskała tytuł profesora nauk rolniczych w  prof. dr hab. Julita Reguła dyscyplinie technologia żywości i żywienia. Prof. dr hab. Julita Reguła od początku swojej pracy zawodowej jest związana z Katedrą Żywienia Człowieka i Dietetyki. Zakres prowadzonych przez nią badań obejmuje ocenę wpływu spożycia składników pokarmowych na markery biochemiczne stanu odżywienia, w kontekście występowania i ryzyka chorób niezakaźnych oraz analizę występowania czynników determinujących spożycie składników pokarmowych i wykorzystanie ich przez organizm. Prowadzi również badania dotyczące efektywności działania składników bioaktywnych z wybranych surowców oceniając w warunkach in vivoin vitro ich parametry ogólnożywieniowe i prozdrowotne w aspekcie zastosowania ich jako dodatków do żywności. Wyniki tych badań zamieszczone zostały w licznych publikacjach w renomowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych, a także zaprezentowane zostały w formie referatów i posterów na wielu konferencjach naukowych. Jest promotorem dwóch ukończonych prac doktorskich i opiekunem dwóch kolejnych. Wypromowała ponad 150 dyplomantów. Jest redaktorką naczelną oraz przewodniczącą Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria wydawanego przez UPP.

 

Prof. dr hab. inż. Gniewko Niedbała, zawodowo związany z Katedrą Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, już od studiów  prof. dr hab. Gniewko Niedbała zajmuje się problematyką budowy i zastosowania systemów informatycznych w rolnictwie. Jego główne zainteresowania badawcze nakierowane są na zastosowanie metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w predykcji plonów roślin uprawnych, a także użycia tych metod w kontekście identyfikacji kluczowych czynników plonotwórczych w procesie wegetacji różnych gatunków roślin. Prace naukowe i badawczo-rozwojowe realizuje w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, wśród których w ostatnim czasie zrealizował projekt SmartAgriHubs w ramach programu Horyzont 2020, a obecnie rozpoczął realizację projektu PROW M16. Udokumentowaniem jego działalności są nie tylko liczne publikacje naukowe, ale i wdrożenia, co jest wynikiem szerokiej współpracy międzynarodowej. Prof. Gniewko Niedbała aktywnie działa na rzecz rozwoju nauki, był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie jest członkiem szeregu towarzystw naukowych o zasięgu międzynarodowym. Posiada dyplom Executive Master of Business Administration. Ze swoją dotychczasową działalność społeczną został uhonorowany Medalem Młodego Pozytywisty przyznanym w 2011 roku przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz Brązowym (2014), Srebrnym (2019) i Złotym (2022) Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa. W 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał mu Brązowy Krzyż Zasługi oraz Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2021).

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY