Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility IV - W A Ż N Y K o m u n i k a t Inspektoratu BHP i OP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

IV - W A Ż N Y K o m u n i k a t Inspektoratu BHP i OP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

P.T. Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dotyczy tylko pracowników, którzy nie odbyli jeszcze szkolenia z zakresu BHP, w terminach wcześniejszych bieżącego roku.

szkolenia bhp

Na podstawie art. 2373 § 2 do 2374 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 
z późniejszymi zmianami) Uczelnia jest zobowiązana do przeprowadzenia okresowego szkolenia bhp pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.

Informuję uprzejmie, iż w dniu 22-23 sierpnia 2016 roku, w sali wykładowej BIOCENTRUM, od godziny 8:00 do 14:00, odbędzie się obowiązkowe szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dla pracowników UP - zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach administracyjnych, nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami, pracowników naukowo-technicznych - administracji, instytutów, katedr i jednostek.

Pierwszy dzień – program obowiązkowy dla wszystkich pracowników 
Drugi dzień – tylko dla pracowników narażonych w pracy na czynniki szkodliwe chemiczne, biologiczne, np. praca w laboratorium, (dla tych pracowników szkolenie trwa dwa dni).

Szkolenie dla kierowników i osób kierujących pracownikami , odbędzie się 20-21 września br. (16 godzin), również w sali wykładowej BIOCENTRUM w godzinach 8:00 do 14:00. Program drugiego dnia obejmuje także, między innymi, narażenie na czynniki szkodliwe chemiczne, biologiczne i urazowe - identyfikację, analizę, profilaktykę.

Obecność potwierdzana będzie, wpisaniem się na listę w trakcie szkolenia.

Art. 211 ust. 1 nakłada na pracownika obowiązek udziału w szkoleniu i jest jednym z warunków dopuszczenia pracownika przez pracodawcę do świadczenia pracy.
Uwaga : Ostatni możliwy termin odbycia szkolenia to 14 października 2016r. (piątek) !

Z wyrazami szacunku,

Kierownik Inspektoratu BHP i OP
Robert Filas
Poznań 12.08..2016r

WYDZIAŁY