Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zapowiedź konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zapowiedź konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

W obliczu pandemii COVID-19 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek naukowców na rzecz zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, udoskonalenia testów diagnostycznych, znalezienia leków i zapobiegania skutkom pandemii. 

W obliczu pandemii COVID-19 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek naukowców na rzecz zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, udoskonalenia testów diagnostycznych, znalezienia leków i zapobiegania skutkom pandemii. Realizując misję zapisaną w ustawie o NCN, wkrótce uruchomimy szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Konkurs skierowany będzie do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat COVID-19, sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii. Czytaj dalej

Fundusze chcemy przeznaczyć przede wszystkim na badania podstawowe związane z:

patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19,

mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia,

psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

Konkurs skierowany będzie do naukowców mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w tych obszarach. W projektach wymagających interdyscyplinarnego podejścia mogą również uczestniczyć, w ramach współpracy i prac zleconych, inni badacze mający potrzebne doświadczenie i infrastrukturę badawczą.

Wyniki prac muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu.

Planowane ogłoszenie konkursu: 30 marca 2020 r.

Termin składania wniosków: 14 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie wyników konkursu: I połowa maja 2020 r.

Budżet konkursu: 10 mln zł.

 

Podstawowe warunki przystąpienia do konkursu

  1. Wniosek może obejmować badania podstawowe związane z obszarem tematycznym konkursu wskazanym w ogłoszeniu.
  2. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację badań będą mogły wystąpić następujące podmioty: uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, centra Polskiej Akademii Nauk oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
  3. Okres realizacji zaplanowanych badań może wynosić co najwyżej 18 miesięcy.
  4. Osoba przewidziana jako kierownik we wniosku musi spełniać łącznie następujące warunki:
    1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
    2. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji badań będącym wnioskodawcą,
    3. kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN: OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ oraz międzynarodowych konkursów dwustronnych/wielostronnych lub jest laureatem innych prestiżowych konkursów krajowych lub międzynarodowych.

UWAGA: Występowanie w roli kierownika nie będzie wliczać się do limitu projektów badawczych w związku z ograniczeniami w składaniu wniosków w innych konkursach NCN.

Zasady składania wniosków

UWAGA: Wnioski wypełnione zgodnie z zakresem danych wymaganych w formularzu będą składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Szczegółowe i ostateczne informacje dotyczące warunków konkursu wraz z dokumentacją zostaną udostępnione w dniu 30 marca 2020 r.

 

Kontakt:

dr inż. Tomasz Szumełda, e-mail*: tomasz.szumelda@ncn.gov.pl

*ze względu na charakter pracy zdalnej prosimy o kontakt wyłącznie w formie e-mailowej

żródło:

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-26-zapowedz-nowego-konkursu-badania-nad-covid-19

WYDZIAŁY