Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility NAGRODY DLA ABSOLWENTÓW UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NAGRODY DLA ABSOLWENTÓW UPP

Od uroczystego wręczenia nagród oraz medali wyróżniającym się absolwentom, którzy w roku akademickim 2017/2018 przygotowali prace magisterskie o wybitnych walorach poznawczych lub praktycznych oraz ukończyli studia regulaminowo z bardzo dobrymi wynikami, rozpoczęło się XXV posiedzenie senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Przekazane zostały również na ręce studentów i doktorantów dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

 

NAGRODA IM. PROF. DR. HAB. JERZEGO ZWOLIŃSKIEGO

 

Do konkursu zgłoszonych zostało siedem prac magisterskich, przygotowanych w roku akademickim 2017/2018. Wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne. Rektorska Komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dokonała oceny prac konkursowych, przyznając 4 nagrody oraz 3 wyróżnienia im. prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską.

 

ZŁOTY I SREBRNY MEDAL „ZA OSIĄGNIĘCIA W STUDIACH” 

Wpłynęło 37 wniosków absolwentów studiów drugiego stopnia z siedmiu Wydziałów, wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne Regulaminu. Wśród 37 laureatów złotych medali "Za osiągnięcia w studiach" za rok akademicki 2017/2018 znalazło się:

 • 15 studentów z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii
 • 3 studentów z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierząt
 • 1 student z Wydziału Technologii Drewna
 • 4 studentów z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • 5 studentów z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
 • 3 studentów z Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
 • 6 studentów z Wydziału Ekonomiczno-Społecznego.

 

Wpłynęło 48 wniosków absolwentów studiów pierwszego stopnia, osiem wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów formalnych Regulaminu. W związku z tym przyznano 40 srebrnych medali "Za osiągnięcia w studiach" za rok akademicki 2017/2018, które otrzymało:

 • 7 studentów z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii
 • 4 studentów z Wydziału Leśnego
 • 5 studentów z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • 2 studentów z Wydziału Technologii Drewna
 • 2 studentów z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu
 • 7 studentów z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
 • 4 studentów z Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
 • 9 studentów z Wydziału Ekonomiczno-Społecznego.

 

STYPENDIA MNISW ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Dwóch doktorantów i siedmiu studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznawane za wybitne osiągnięcia. Na rok akademicki 2018/2019 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1894 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY