Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogólnopolskie forum inżynierii leśnej podczas benefisu prof. dr hab. inż. Antoniego T. Milera | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogólnopolskie forum inżynierii leśnej podczas benefisu prof. dr hab. inż. Antoniego T. Milera

11 października 2019 roku w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pt. "INŻYNIERIA DLA POTRZEB GOSPODARKI LEŚNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA” zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Leśnej UPP. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części, obie merytorycznie związane z zagadnieniami inżynierii leśnej. Pierwsza część konferencji była uroczystym benefisem podsumowującym wieloletnią pracę naukową i dydaktyczną profesora dr. hab. Antoniego Tadeusza Milera - wieloletniego pracownika Wydziału Leśnego UPP, do niedawna kierownika Katedry Inżynierii Leśnej.

 

Profesor Miler jako specjalista w zakresie hydrologii leśnej oraz analizy matematycznej zjawisk hydrologicznych wiele lat pracy poświęcił badaniom i modelowaniu stosunków wodnych w zlewniach leśnych, a w ramach konferencji wygłosił wykład na temat fraktali i ich zastosowania w hydrologii. Tematyka związana z wodą w lasach była poruszana także w drugiej części konferencji, podczas wystąpień prelegentów reprezentujących wiodące polskie ośrodki badawcze z dziedziny nauk leśnych; prof. Edward Pierzgalski (SGGW i IBL) oraz Łukasz Bloch (BULiGL, oddz. w Brzegu) mówili na temat planu gospodarowania wodą w lasach nizinnych, prof. Mirosław Wiatkowski (dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska, UPWr) wygłosił referat pt. „Duży zbiornik wodny Turawa – problemy funkcjonowania i środki zaradcze”, a dr hab. Andrzej Boczoń, (kierownik Zakładu Ekologii Lasu, IBL) przedstawił referat pt. „Zmiany klimatu a zasoby wodne drzewostanów”. Ponadto zaproszeni goście omówili kwestie takie jak: kierunki rozwoju infrastruktury PGL Lasy Państwowe (Piotr Młynarczyk - naczelnik Wydziału Infrastruktury, Dyrekcja Generalna LP) oraz wykorzystanie narzędzi geomatycznych przy optymalizacji sieci szlaków operacyjnych w drzewostanach (prof. Tadeusz Moskalik, kierownik Katedry Użytkowania Lasu, SGGW). Poza ww. prelegentami podczas konferencji wystąpili także przedstawiciele władz UPP – prorektorzy: prof. Roman Gornowicz i prof. Krzysztof Szoszkiewicz oraz dziekan Wydziału Leśnego - prof. Piotr Łakomy, którzy mówili o historii i perspektywach rozwoju Uniwersytetu i Wydziału, podkreślając wieloletni wkład i zasługi Benefisanta - prof. Milera - zarówno na polu dydaktycznym, organizacyjnym, jak i naukowym. Natomiast prof. Bogusław Kamiński i prof. Andrzej Czerniak – kierownicy Katedry Inżynierii Leśnej UPP (dawny i obecny ) zapoznali pokrótce uczestników z historią rozwoju i działania Katedry Inżynierii Leśnej UPP w obszarze nauki, praktyki i dydaktyki na przestrzeni kilku dziesięcioleci jej istnienia.

 

W kuluarach, podczas przerw oraz popołudniowego panelu dyskusyjnego, uczestnicy konferencji – reprezentanci wielu instytucji związanych z leśnictwem, w tym przedstawiciele jednostek Lasów Państwowych różnych części kraju oraz parków narodowych, mieli okazję do spotkania, wymiany informacji i aktualiów branżowych.

 

KIL-UPP

WYDZIAŁY