Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Gospodarowania Nieruchomościami | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Gospodarowania Nieruchomościami

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28
60 - 637 Poznań
tel. +48-61-846-6150
tel. +48-61-846-6155

email: nieruchomosci@up.poznan.pl

Pracownicy działu

Kierownik
mgr Honorata Latańska
tel. +48-61-846-6150
e-mail: nieruchomosci@up.poznan.pl

 

 

Starsi specjaliści:
dr inż. Jolanta Różańska - Zawieja
tel. +48-61-846-6155
e-mail: jolek@up.poznan.pl

 

mgr Natalia Siatecka
tel. +48-61-846-6149
e mail: natalia.siatecka@up.poznan.pl

Zakres obowiązków

 1. Bieżące regulowanie stanu prawnego gruntów będących w zasobach Uczelni: w tym aktualizacja danych, zlecenia wykonania dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, ewentualnych podziałów, wycen rzeczoznawców, wnioskowanie o aktualizację wpisów do ksiąg wieczystych.
 2. Przygotowywanie projektów umów cywilnych, dotyczących najmu, dzierżawy oraz innych praw obciążających nieruchomości Uczelni.
 3. Udział lub nadzór w negocjacjach ustalających warunki w/w umów.
 4. Przygotowywanie procedury sprzedaży nieruchomości ustalonej prawem wewnętrznym Uczelni i przepisami powszechnie obowiązującymi:
  1. Organizowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
  2. Informowanie klientów o stanie nieruchomości i procedurach sprzedaży obowiązujących w Uczelni (wyjazdy w teren);
  3. Sporządzanie wniosków do senackich komisji celem uzyskania ich opinii nt. sprzedaży nieruchomości;
  4. Sporządzanie wniosków do Ministerstwa Skarbu Państwa celem uzyskania zgody na zbycie nieruchomości;
 5. Regulacja stanów prawnych nieruchomości Uczelni.
 6. Gospodarka mieszkaniowa Uczelni, sprzedaże mieszkań, administrowanie zasobami.
 7. Przygotowywanie danych do ponoszenia świadczeń publiczno-prawnych: podatki, opłaty skarbowe, opłaty w AWRSP i inne, związane z gospodarką nieruchomości.
 8. Działania związane z postępowaniami odszkodowawczymi, dotyczącymi korzystania z nieruchomości Uczelni bez tytułu prawnego lub w przypadku udostępnienia pod inwestycję.
 9. Przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów dotyczących egzekwowania praw obciążających nieruchomości Uczelni.
 10. Prowadzenie postępowań odszkodowawczych, dotyczących zajmowania i korzystania z nieruchomości Uczelni w sposób stały i okresowy bez tytułu prawnego lub w wypadku udostępnienia na inwestycje.
 11. Prowadzenie umów najmu i dzierżawy dotyczących nieruchomości Uczelni:
  1. Informowanie klientów o zasadach zawierania umów;
  2. Przedstawianie oferowanych lokali i gruntu w terenie (wyjazdy) wraz ze zbieraniem wszelkiej dokumentacji, w tym geodezyjnej i kartograficznej;
  3. Organizowanie negocjacji z klientami, sporządzanie protokołów negocjacji;
  4. Przygotowywanie projektów umów najmu i dzierżawy, uzyskiwanie stosownych zgód, nadzór nad ich realizacją, współpraca w tym zakresie z Działem Technicznym i Działem Gospodarczym i Zaopatrzenia;
    
  5. W ramach nadzoru nad realizacja umów: rozliczanie kosztów eksploatacyjnych, wystawianie obciążeń, współpraca w tym zakresie z Działem Księgowości i Działem Finansowym;
    
 12. Prowadzenie rejestru najmów, jego bieżące aktualizowanie, sporządzanie okresowych raportów i wykazów umów najmu;
 13. Prowadzenie rejestru nieruchomości będących w zasobach Uczelni.
 14. Windykacja należności wynikających z w/w umów, ewentualne ich rozwiązywanie.
 15. Sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego;
 16. Obsługa klientów współpracujących w zakresie akcji promocyjnych, ustalanie warunków, negocjacje, nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia akcji promocyjnych, z egzekwowaniem płatności włącznie.

WYDZIAŁY