Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Studia dualne UPP z dofinansowaniem od NCBR | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studia dualne UPP z dofinansowaniem od NCBR

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dzięki wysokiemu dofinansowaniu uzyskanemu w konkursie o środki unijne, wkrótce rozpoczyna realizację pierwszych kierunków w ramach studiów dualnych. Od lat mówi się o konieczności upraktycznienia kierunków studiów, które obecnie w przeważającej większości realizowane są o profilu ogólnoakademickim, nawet jeśli wydział posiada bardzo dobre relacje z pracodawcami. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje możliwość prowadzenia przez uczelnie kierunków o profilu praktycznym, jeśli co najmniej 50% programu jest realizowane przez tzw. praktyków. Studia dualne to krok dalej – przewidują, że znaczna część programu studiów będzie realizowana w oparciu o staże zawodowe u starannie wybranych pracodawców. Pierwsi studenci studiów dualnych pojawią się na naszej uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 – będą to studenci nowoutworzonego przez WMWZ kierunku Żywienie zwierząt. Kolejne dwa kierunki – Technologia drewna (opracowany przez WTD) w zupełnie nowej odsłonie w ścisłej kooperacji z pracodawcami, oraz nowy kierunek Agrobiznes (przygotowany przez WES) zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/20. Realizacja tej inicjatywy jest możliwa dzięki dofinansowaniu jakie nasza uczelnia otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty zostały przygotowane przez Dział ds. Funduszy Strukturalnych w ścisłej współpracy z Wydziałami.

 

Uruchomienie nowych kierunków o profilu praktycznym ma się przyczynić do przygotowania kadr, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Ideą nadrzędną jest również, aby pogłębić współpracę z pracodawcami kluczowymi dla wymienionych wyżej kierunków. Środki zostały zakontraktowane w ramach trzech projektów:

 

WMWZ „Żywienie zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” 01.11.2018 – 31.10.2022 - wartość projektu 1373 557,44 zł, studia drugiego stopnia, trzy edycje

WES „Agrobiznes – nowy kierunek studiów dualnych na WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” 01.09.2019-31.08.2023 - wartość projektu 4 028 506,35 zł, studia drugiego stopnia, trzy edycje

WTD „Technologia Drewna – inżynierskie dualne studia praktyczne na WTD na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” 01.04.2019-31.03.2023 - wartość projektu 2 082 998,37 zł, studia pierwszego stopnia, jedna edycja

 

Celem projektów jest opracowanie i realizacja programów kształcenia na studiach dualnych, które zapewnią studentom wzrost kompetencji zawodowych odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy oraz nabycie doświadczenia zawodowego. W ramach projektów blisko 230 studentów zostanie objętych programem studiów który zapewni im liczne zajęcia z praktykami i nauczycielami akademickimi z doświadczeniem zawodowym. Wszyscy będą też uczestniczyli w kilku miesiącach płatnych staży zawodowych u pracodawców. Wymiar staży zawodowych zależy od stopnia i kierunku studiów. Za pomocą tych staży studenci zrealizują część programu kształcenia, co jest innowacyjnym podejściem do kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

Karolina Salis-Maciejewska

Kierownik projektu

Dział ds. Funduszy Strukturalnych

WYDZIAŁY