Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zalecenia Inspektoratu BHPiOP UPP do bezwzględnego przestrzegania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zalecenia Inspektoratu BHPiOP UPP do bezwzględnego przestrzegania

Zalecenia Inspektoratu BHPiOP UPP do bezwzględnego przestrzegania ! Zasady postępowania w Domach Studenckich w przypadku podejrzenia COVID-19

Zalecenia Inspektoratu BHPiOP UPP do bezwzględnego przestrzegania ! Zasady postępowania w Domach Studenckich w przypadku podejrzenia COVID-19

 

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem wywołującego chorobę COVID-19 osoby przebywającej w Domu Studenckim Kierownik Domu Studenckiego bądź osoba przez niego upoważniona bezzwłocznie powiadamia telefonicznie właściwą
  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Poznaniu dzwoniąc pod numer TELEFONU ALARMOWEGO:

609 794 670 - CAŁODOBOWO

518 097 443 - CAŁODOBOWO

DODATKOWE:

616 467 822 - w GODZ. 7:00 - 22:00

616 467 867 - w GODZ. 7:00 - 22:00

616 467 888 - w GODZ. 7:00 - 22:00

 

 1. Za przypadek podejrzany o zakażenie lub zachorowanie należy uznać przypadek, który wystąpił po 9 stycznia 2020 r. i może charakteryzować się:
 • temperaturą ciała > 38°C
 • objawami infekcji dróg oddechowych tj.: występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu lub radiologiczne objawy zapalenia płuc lub ostrego zespołu niewydolności oddechowej – ARDS)
 • związkiem z odbytą podróżą do obszarów występowania 2019-nCoV, w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów

LUB

 • zachorowaniem osoby, która pozostawała w bliskiej styczności w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów z osobą, która miała objawy ze strony układu oddechowego i podróżowała do obszarów zagrożenia 2019-nCoV lub z osobą, która jest poddana obserwacji w kierunku 2019-nCoV.

Styczność jest definiowana jako kontakt z wydzielinami dróg oddechowych lub płynów ustrojowych osoby podejrzanej o zachorowanie wywołane 2019-nCoV, a także sprawowanie opieki nad taką osobą lub zamieszkiwanie z nią. Dotyczy również osoby podróżującej z osobą podejrzaną o zachorowanie.

 

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem wywołującego chorobę COVID-19 osoby przebywającej w Domu Studenckim Kierownik Domu Studenckiego bądź osoba przez niego upoważniona dokonuje zamknięcia Domu Studenckiego uniemożliwiając
  tym samym wchodzenie i wychodzenie osób trzecich, a także wszystkich osób tam przebywających.
 2. Kierownik Domu Studenckiego bądź osoba przez niego upoważniona zabezpiecza wszystkich pracowników przebywających w Domu Studenckim, gdzie stwierdzono podejrzenie zakażenia, w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.
 3. Wszystkie pokoje w Domu Studenckim w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wyposażone zostają w płyn antywirusowy oraz środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia, a także ulotki z informacją dotyczące bezwzględnego przestrzegania odpowiednich zachowań.
 4. Osoba, u której stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem wywołującego chorobę COVID-19 powinna zostać zabezpieczona w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia w szczególności powinna mieć założoną maseczkę ochronną na twarz i zostać przeniesiona do wydzielonej w tym celu specjalnej strefy/pomieszczenia/obszaru/ służącej odizolowaniu osoby z podejrzeniem zakażenia od pozostałych osób przebywających w Domu Studenckim.
 5. Kierownik Domu Studenckiego bądź osoba przez niego upoważniona przygotowuje w wydzielonej w tym celu specjalnej strefie/pomieszczeniu/obszarze pokoje dla osób
  z obsługi Domu Studenckiego w celu odizolowania personelu do obsługi
  specjalnej strefy/pomieszczenia/obszaru od pozostałego personelu przebywającego
  w Domu Studenckim w chwili wykrycia podejrzenia zakażenia.
 6. Kierownik Domu Studenckiego bądź osoba przez niego upoważniona zgłasza niezwłocznie wszystkie potrzeby Kanclerzowi, DGZ oraz Władzom UPP, by móc zorganizować wszelkie niezbędne podstawowe środki czystości oraz produkty żywieniowe dla osób przebywających w Domu Studenckim, w którym doszło do wykrycia zakażenia, czekając na przyjazd służb sanitarnych i dalsze zalecenia ze strony przybyłych służb w szczególności dotyczące kwarantanny. Kierownik otrzymuje w tym zakresie niezbędne wsparcie od innych działów i osób w zakresie pozyskania niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo innych osób oraz własne.
 7. .W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy
  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn.zm), rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 10 grudnia 2019r.wsprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń,
  chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 2430)
  oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie
  zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2465) a także zalecenia
  Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stornie https://gis.gov.pl.

WYDZIAŁY