PROCEDURY

Zasięganie opinii absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, bezpośrednio po ukończeniu studiów

Zasięganie opinii absolwentów studiów doktoranckich

Zasięganie opinii absolwentów studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Hospitacje zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych przez studentów

Weryfikacja oryginalności i samodzielności przygotowania prac dyplomowych w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów

Weryfikacja oryginalności i samodzielności przygotowania prac doktorskich w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów

Proces dyplomowania na studiach wyższych

PROCEDURA DYPLOMOWANIA - ZAŁĄCZNIKI W JĘZYKU ANGIELSKIM 

OCENA PROCESU KSZTAŁCENIA 

WERYFIKACJA OSIĄGNIĘĆ ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

MODYFIKACJA PLANÓW I PROGRAMU KSZTAŁCENIA  

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH   

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich