PROCEDURY

Zasięganie opinii absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, bezpośrednio po ukończeniu studiów

Zasięganie opinii absolwentów studiów doktoranckich

Zasięganie opinii absolwentów studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Hospitacje zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych przez studentów

Weryfikacja oryginalności i samodzielności przygotowania prac dyplomowych w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów

Weryfikacja oryginalności i samodzielności przygotowania prac doktorskich w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów

Proces dyplomowania na studiach wyższych

Ocena programu kształcenia

Weryfikacja osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Modyfikacja planów i programów kształcenia

Organizacja studenckich praktyk zawodowych

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich